fbpx

เลือกโรงเรียนประถมศึกษา อยู่ประจำหรือไปกลับดีกว่ากัน

โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสังคมแรก ที่เด็กจะต้องเข้าไปเรียนรู้การใช้ชีวิต การเข้าสังคม ไม่ว่าจะกับเพื่อน คุณครู รุ่นพี่ และรุ่นน้อง หากพบเจอกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีจะส่งผลให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ วางตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการเลือกโรงเรียนประถมจึงเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตของเด็กที่สำคัญเลยทีเดียว

ปัจจัยสำคัญของการเลือกโรงเรียนให้ลูก

การเลือกโรงเรียนให้ลูก นอกจากจะเลือกโดยพิจารณาจากโรงเรียนประถมใกล้ฉัน ยังมีปัจจัยสำคัญอีกหลายข้อที่ต้องพิจารณาร่วมกันด้วย ดังนี้

1.หลักสูตรของโรงเรียน

ถือเป็นสิ่งที่แรกที่ควรคำนึงถึง เพราะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าโรงเรียนประถมศึกษาแห่งนั้นมีหลักสูตรการสอนเด็กอย่างไร ตรงกับจุดประสงค์หลักในการส่งเด็กเข้าเรียนหรือไม่ หลักสูตรโรงเรียนที่ดีควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมให้มีความสมดุล

2.สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึง โรงเรียนที่ดีจะให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม เนื่องจากส่งผลต่อการเรียนรู้โดยตรงของเด็ก ควรเป็นสถานที่ปลอดภัย สะดวกสบาย สะอาด และน่าอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในทางกายภาพและทางสังคม

3.ระยะทาง

พ่อแม่ควรคำนึงถึงระยะทางในการเดินทางจากบ้านไปยังโรงเรียนให้มีระยะทางที่พอเหมาะ ไม่ใช้เวลานานจนเกินไป และมีการเดินทางที่สะดวก เพื่อให้เด็กไม่รู้สึกเหนื่อยจากการเดินทางจนเกินไป

4.คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นอีกข้อที่มีความสำคัญ การเลี้ยงลูกในปัจจุบันควรคำนึงถึงความเป็นอยู่ของเด็กเป็นหลัก เพราะสังคมแรกที่เด็กจะต้องเจอคือ สังคมในโรงเรียน เด็กจะใช้เวลาทั้งวันในการอยู่โรงเรียน และมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูและเพื่อนๆ คุณครูเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยสั่งสอนและสั่งสมประสบการณ์ความรู้ให้กับเด็ก ดังนั้นการเลือกโรงเรียนควรพิจารณาคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนด้วยเช่นกัน

5.ค่าเทอม

สิ่งสำคัญที่พ่อแม่นำมาประกอบการตัดสินใจในการส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนประถมศึกษา พ่อแม่ควรคำนึงถึงสภาพคล่องด้านการเงินของครอบครัวเป็นหลักเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการส่งลูกเข้าเรียน

ข้อแตกต่างระหว่างโรงเรียนประจำและไปกลับ

โรงเรียนประจำ

เด็กจะใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนตลอดเวลา กิน นอน เล่น อยู่ในโรงเรียน โดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างดีเยี่ยม เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น หากมีงานหรือการบ้านสามารถระดมสมองหรือปรึกษาเพื่อนได้ตลอดเวลา แต่เด็กจะไม่ได้เจอกับพ่อแม่ นอกจากปิดเทอมหรือโรงเรียนจะปล่อยให้กลับบ้านได้เท่านั้น อาจทำให้พ่อแม่และเด็กไม่ได้ใช้เวลาร่วมกัน เด็กอาจจะไม่ค่อยสนิทกับพ่อแม่เท่าไหร่นัก

โรงเรียนไปกลับ

เด็กสามารถใช้เวลาได้ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งใช้เวลากับพ่อแม่หลังเลิกเรียนได้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นชีวิตประจำวันของเด็กทั่วไปส่วนใหญ่ที่เช้าไปเรียน เย็นกลับบ้าน ตรงนี้ควรคำนึงถึงเรื่องการเดินทาง ระยะเวลา ระยะทางควบคู่ไปด้วย ไม่ควรเลือกโรงเรียนที่อยู่ไกลเกินไป

ควรส่งลูกเข้าโรงเรียนแบบไหนดี

คำถามที่อยู่ในใจพ่อแม่หลายๆคน ว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันที่ดี ควรจะส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนแบบไหนถึงจะดี เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเสมอ แต่การที่จะเลือกโรงเรียนประถมที่ดีที่สุดให้ลูกแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงที่จะตามมาอย่างแน่นอน ตรงนี้ควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพคล่องของครอบครัวด้วยเช่นกัน และการเลือกโรงเรียนว่าจะเป็นโรงเรียนประจำหรือไป-กลับดี หากครอบครัวท่านเป็นครอบครัวที่พ่อแม่ทำงานหนัก ไม่มีเวลาดูแลลูก แนะนำว่าให้ส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนประจำ และครอบครัวไหนที่พอมีเวลาหลังเลิกงาน ก็สามารถให้ลูกเรียนโรงเรียนไปกลับ เพื่อที่จะสามารถใช้เวลาหลังเลิกงานทำกิจกรรมร่วมกันได้ ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!