fbpx

หุ้นกู้คืออะไร รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้สำหรับมือใหม่หัดลงทุน

ทุกการลงทุนปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ลงทุนย่อมคาดหวังถึงผลตอบแทน แต่ก็ต้องยอมรับในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่ง “หุ้นกู้” ถือเป็นการลงทุนอีกประเภทที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน แต่สำหรับมือใหม่พึ่งหัดลงทุนก็ควรทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าหุ้นกู้คืออะไร เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นว่าจะเลือกลงทุนหุ้นกู้ดีไหม

a person writing on their notes sitting in front of a computer

หุ้นกู้ คืออะไร

หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่บริษัทเอกชนเป็นผู้ออกภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนสำหรับนำมาใช้กับเรื่องต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การต่อเติม ซ่อมแซม สร้างโรงงาน การขายกิจการ การลงทุนกับเครื่องจักร การซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ แต่ละหน่วยของหุ้นกู้จะมีมูลค่าเท่ากัน ส่วนใหญ่ในเมืองไทยมักเริ่มต้นที่หน่วยละ 1,000 บาท

หลังการซื้อหุ้นกู้ผู้ซื้อจะเป็น “เจ้าหนี้” ส่วนบริษัทที่ออกหุ้นกู้เป็น “ลูกหนี้” ซึ่งมีหน้าที่ในการจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงเอาไว้ตลอดอายุของหุ้นกู้ (จ่ายปีละ 2 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน แต่บางแห่งอาจจ่ายเป็นไตรมาสทุก ๆ 3 เดือน รวมเป็น 4 ครั้ง) เจ้าหนี้ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% รวมถึงยังต้องจ่ายคืนเงินต้นเมื่อถึงวันครบกำหนดของหุ้นกู้ตัวดังกล่าวด้วย เหมาะกับคนที่มีเงินเย็นอยู่ในมือและต้องการรายได้แบบสม่ำเสมอ

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้จะมีการแบ่งประเภทออกได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของนักลงทุนว่าต้องการเลือกหุ้นกู้แบบใด

1. แบ่งตามวิธีจ่ายดอกเบี้ย

  • แบบจ่ายดอกเบี้ยคงที่ จ่ายทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เมื่อครบกำหนดอายุก็ชำระเงินต้นคืน
  • แบบดอกเบี้ยลอยตัว อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนตามดัชนีอ้างอิง ซึ่งในเมืองไทยจะอิงตาม MRR และ MLR
  • แบบไม่จ่ายดอกเบี้ย จ่ายคืนเฉพาะเงินต้น แต่ส่วนใหญ่ราคาขายมักถูกกว่าราคาจริง

2. แบ่งตามการมีประกัน

  • แบบมีประกัน ลูกหนี้จะมีหลักประกัน เช่น ที่ดิน หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย
  • แบบไม่มีประกัน มักใช้ความน่าเชื่อถือของบริษัทและการจัดการกระแสเงินสดเป็นตัวชี้วัด

3. แบ่งตามสิทธิเรียกร้อง

  • แบบด้อยสิทธิ ผลตอบแทนสูง แต่จะได้สิทธิคืนเงินหลังเจ้าหนี้ประเภทอื่นกรณีลูกหนี้ล้มละลาย
  • แบบไม่ด้อยสิทธิ ได้สิทธิเท่ากับเจ้าหนี้สามัญอื่นและสูงกว่าเจ้าหนี้แบบด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญ

อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้

  • Investment Grade น่าเชื่อถือสูง น่าลงทุน มักมีอันดับ BBB-, BBB, BBB+, A-, A, A+, AA-, AA, AA+ และสูงสุด AAA
  • Non-Investment Grade หรือ Speculative Grade เน้นเก็งกำไร ความเสี่ยงสูงขึ้นแต่ผลตอบแทนสูงตาม เกรดไล่ขึ้นตั้งแต่ C (เสี่ยงสุด), CC, CCC, CCC+, B-, B, B+, BB-, BB, BB+
  • Unrated Bond ไม่มีอันดับ ความเสี่ยงสูงสุดแต่ดอกเบี้ยก็สูงมาก

ข้อดีและความเสี่ยงของการลงทุนหุ้นกู้

หุ้นกู้ถือเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ มีข้อดีหลายด้าน เช่น ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล สร้างรายได้แบบ Passive Income แบบประจำ ซื้อขายเปลี่ยนมือง่าย แต่ทั้งนี้ก็ต้องกล้ารับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ราคา เครดิต และสภาพคล่อง ด้วยเช่นกัน

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!