fbpx

การเรียนพิเศษ กับพัฒนาการของเด็กตามวัย

การเรียนในห้องเรียนยุคปัจจุบันอาจไม่เพียงพอกับเด็กอีกต่อไป เนื่องจากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กโรงเรียนประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ผู้ปกครองต่างก็ส่งเด็กเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอ หรือการศึกษาในโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพจนผู้ปกครองต้องหาทางออกให้กับเด็กด้วยวิธีนี้ แต่ใดๆก็ตามการให้เด็กเรียนพิเศษไม่ใช่เรื่องผิด ผู้ปกครองควรให้เด็กเรียนรู้ไปตามวัย ไม่เร่งรัดพัฒนาการจนเกินไป

พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงอายุ

1. ช่วงอายุ 3-6 ปี

วัยเด็กตอนต้น เป็นช่วงที่เริ่มเข้าเรียนอนุบาล เป็นช่วงที่ฝึกการควบคุมของร่างกายให้เกิดความชำนาญมากขึ้น เช่น การปีนป่าย กระโดดโลดเต้น ผู้ใหญ่ควรส่งเสริมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก มีการแสดงออกทางด้านอารมณ์อย่างเปิดเผย เรียนรู้การเข้าสังคม กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน มีการเลียนแบบการใช้ภาษาท่าทางจากผู้ใหญ่ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย

2. ช่วงอายุ 6-9 ปี

วัยเด็กตอนกลาง เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กตอนต้นไม่มากนัก แต่จะเริ่มเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนขึ้น สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย อารมณ์ได้มากขึ้น เพื่อนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น มีการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ จดจำสิ่งที่เรียนรู้ไปอย่างแม่นยำ

3. ช่วงอายุ 9-12 ปี

วัยเด็กตอนปลาย เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในทุกด้าน ร่างกายของเด็กวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนอายุ 10 ปีครึ่ง ผู้ชายจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุ 12 ปีครึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยรุ่น ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน เริ่มมีความวิตกกังวล และความเครียด มีการแบ่งเพศชาย หญิง อย่างชัดเจน เพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำ ผู้ปกครองควรดูแล ให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด ด้านสติปัญเริ่มมีจินตนาการที่กว้างไกลขึ้น ความจำแม่นยำ เข้าใจความสัมพันธ์และความแตกต่างของสิ่งรอบตัว

ควรให้ลูกเรียนพิเศษ เมื่ออยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่?

วิธีการเลี้ยงลูกให้เรียนเก่ง ผู้ปกครองหลายท่านมักจะมองหาทางลัดสู่ความสำเร็จให้เด็กอยู่เสมอ เช่น การเรียนพิเศษ เป็นต้น โรงเรียนประถมศึกษา หลายแห่งมักจะเปิดสอนพิเศษเด็กหลังเลิกเรียน และผู้ปกครองต่างก็เห็นว่าเด็กควรจะได้เรียนพิเศษเพื่อเสริมทักษะ ความรู้อื่นๆที่คุณครูไม่ได้สอนในห้องเรียน เมื่อเด็กอายุเริ่มเข้าสู่ 6-9 ขวบ ผู้ปกครองสามารถส่งเด็กเรียนพิเศษได้ ตามความจำเป็นและพัฒนาการที่เห็นว่าสมควร แต่ควรอยู่ในข้อคำนึงของพัฒนาการของเด็กด้วย วิชาไหนที่เด็กอ่อน สามารถส่งเข้าเรียนพิเศษได้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามควรอยู่บนพื้นฐานของความพอดี ที่เด็กจะมีเวลาว่าง ใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ หรือเล่นกับเพื่อนๆตามประสา

ให้เรียนกับครูในโรงเรียนหรือครูข้างนอกดี?

เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองหลายท่านคิดไม่ตก เนื่องจากบริบททางสังคมของแต่ละพื้นที่ย่อมไม่เหมือนกัน โรงเรียนประถมศึกษา บางที่เรียนกับครูในโรงเรียนดีกว่า บางที่เรียนกับครูนอกโรงเรียนดีกว่า ดังนั้นควรสอบถามจากเด็กที่เรียนจากทั้ง 2 ที่เพื่อประกอบการตัดสินใจจะดีกว่า แต่ถ้าหากข้อมูลที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจมีน้อยมาก ทางเราจะขอแนะนำเป็นเรียนกับครูข้างนอกน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากเด็กได้เรียนกับครูในโรงเรียนแล้ว ลองเปลี่ยนไปเรียนกับครูท่านอื่นบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ยังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนอีกด้วย เพราะสไตล์การสอนของครูแต่ละท่านไม่เหมือนกันอยู่แล้ว

วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด นอกจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนแล้ว ผู้ปกครองก็เป็นกุญแจที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีความรู้จากนอกห้องเรียน ความรู้ด้านการใช้ชีวิต เด็กแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ปกครองควรดูแล เอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!