fbpx

ครอบครัวอุปการะ และเรื่องของอายุจำกัดในการสงเคราะห์เด็ก

หลายครอบครัวที่ไม่สามารถมีลูกเองได้ หรือบางบ้านอาจเห็นอกเห็นใจเด็ก ๆ และอยากให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพ จึงคิดดำเนินการเป็น “ครอบครัวอุปการะ” แต่ทั้งนี้ไม่ใช่จะขอรับเลี้ยงเป็นพ่อแม่บุญธรรมแล้วทำได้เลย เพราะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน ใครที่วางแผนอยากเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบมาศึกษาข้อมูลพร้อมกันเลย

กฎหมายที่ควรรู้สำหรับคนที่อยากทำ “ครอบครัวอุปการะ” ในประเทศไทย

สำหรับผู้ที่อยากเป็นครอบครัวอุปการะ หรือการรับบุตรบุญธรรมมาดูแลต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งเรื่องกฎหมายและหลักการด้านสังคมสงเคราะห์ โดยขอบเขตกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องประกอบไปด้วย

 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2533 (ฉบับที่ 2)
 • กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
 • พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว
 • พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม

 • อายุในการยื่นคำร้อง ณ วันที่ยื่นต้องไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
 • อายุของผู้ยื่นคำรองต้องมากกว่าอายุของเด็กอย่างน้อย 15 ปี
 • ไม่เป็นผู้ต้องห้ามการเป็นผู้ปกครองเด็กตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1587
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย ภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ขอรับเลี้ยงเด็กสัญชาติไทยที่บิดา-มารดา หรือเฉพาะมารดาให้การยินยอม
 • ระดับการศึกษาต้องไม่ต่ำกว่ามัธยมปลาย หรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย
 • อาชีพการงานมั่นคง ภายในครอบครัวมีรายได้รวมกันไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท / เดือน และพร้อมอุปการะทุนการศึกษาให้กับเด็กโดยไม่เกิดความขัดสน หรือยากลำบาก
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง ตามเกณฑ์เหมาะสม หรือกรณีไม่สามารถมีบุตรได้ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน
 • สามารถแสดงหนังสือทรัพย์สินส่วนบุคคลเพื่อเป็นการยืนยันด้านความมั่นคง เช่น บ้าน รถยนต์ ที่ดิน ฯลฯ
 • ไม่เคยมีประวัติก่ออาชญากรรม กระทำผิดกฎหมายรุนแรง มีภาวะพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อบุคคลอื่น หรือปฏิบัติผิดจารีตประเพณี

ทั้งนี้เมื่อตัดสินใจอยากสร้างครอบครัวอุปการะในการเลี้ยงดูเด็ก ต้องดำเนินการจดทะเบียนต่าง ๆ พร้อมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่มูลนิธิและกฎหมายได้กำหนดเอาไว้

เข้าใจดีว่าหลายคนอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ ได้ความรู้สึกของการเป็นพ่อแม่มือใหม่ เห็นลูกเติบโตมีอนาคตอันแสนสดใส แต่ในเมื่อไม่สามารถมีลูกตามธรรมชาติได้ การเลือกทำครอบครัวอุปการะก็ถือเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ ทว่าต้องวางแผนมาอย่างดี มั่นใจในการเลี้ยงดูเพื่อให้เขาเติบโตมีอนาคตอันสดใส ไม่เป็นภาระสังคม เท่านี้คนเป็นพ่อแม่ก็คงไม่ขออะไรมากอีกแล้ว เมื่อมีจิตใจแน่วแน่ก็เริ่มดำเนินการได้เลย

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!