fbpx

เทคนิคง่ายๆ กับการสร้างครอบครัว ให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพ

คำว่า “ครอบครัวอบอุ่น” ได้ถูกนิยามไว้อย่างหลากหลาย บ้างก็ว่าต้องเป็นครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก แต่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไป สังคมเปิดกว้างมากขึ้น ดังนั้น ครอบครัวอบอุ่นจึงเป็นครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูกที่ดี หรือการมีแม่ ลูก หรือพ่อ ลูก ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานครอบครัวที่ดีที่ช่วยส่งผลให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

  • ความรัก ความเอาใจใส่ บทบาทของพ่อแม่ ที่สำคัญคือมีหน้าที่มอบความรักความเอาใจใส่ให้แก่ลูกบนพื้นฐานของความถูกต้อง เพราะเมื่อเด็กได้รับความรักความเอาใจใส่อย่างเหมาะสมจะส่งผลให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีความคิดที่สมเหตุสมผล เป็นคนดีของสังคม
  • ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ก่อต่อเมื่อมนุษย์ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งแล้ว สมาชิกในครอบครัวควรมีช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ลดช่องว่างระหว่าง พ่อ แม่ ลูกลง ลูกจะได้กล้าพูดคุย ซักถามพ่อแม่มากขึ้น
  • การสื่อสารที่ดี การใช้ภาษาพูดคุยระหว่างบุคคลในครอบครัว ควรเป็นภาษาที่สุภาพ อ่อนโยน เพื่อลด และหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งลงได้ และยังช่วยให้เด็กมีพื้นฐานการสื่อสารที่ดี ออกสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเริ่มต้นมาจากการมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีสามารถสะท้อนออกมาได้จากตัวเด็ก

ทำอย่างไรถึงจะสร้างและรักษาครอบครัวอบอุ่น สำหรับลูกทั้งในวัยเด็กและวัยรุ่นได้

การสร้างที่ว่ายากแล้ว การรักษายากยิ่งกว่า ทุกคนทราบตรงนี้ดี การสร้างครอบครัวอบอุ่นเพื่อเด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ จะเป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อแรก สำหรับการรักษานั้นจะต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกลมเกลียว สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เพราะคนเราเปลี่ยนไปทุกวันตามสังคม ตามสภาพแวดล้อมที่พบเจอ ตามวัยที่เปลี่ยนไป ตามมุมมอง และสุดท้ายตามทัศนคติ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ทุกคนต้องเปลี่ยนตามกันให้ทัน ให้เข้าใจวัยของสมาชิกแต่ละคน สุดท้ายความเข้าใจจะเป็นตัวคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวได้

บทบาทของพ่อแม่ที่ดีจะต้องวางตัวให้เหมาะสมตามวัยของลูก ยกตัวอย่างเช่น เมื่อลูกอยู่ในวัยเด็ก มักมีความอยากรู้อยากเห็นจึงมักซักถามอยู่บ่อยครั้ง บทบาทของพ่อแม่จึงควรเป็นนักคลายความสงสัยให้ลูกอย่างถูกต้อง มอบความรัก ชื่นชมเมื่อทำดี ตำหนิเมื่อทำผิด พร้อมทั้งอธิบายถึงเหตุผล ใช้เวลากับลูกให้มาก

และเมื่อลูกอยู่ในวัยรุ่น เด็กในวัยนี้จะติดเพื่อนเป็นปกติอยู่แล้ว พ่อแม่ควรรับบทบาทเป็นเพื่อนของลูกให้ได้ คอยเข้าไปพูดคุยทำความสนิทสนมให้ลูกรู้สึกเหมือนคุยอยู่กับเพื่อน และลูกจะกล้าปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เจอมากับตัวพ่อแม่เอง ช่วยให้เด็กในวัยนี้รู้สึกว่าครอบครัวอบอุ่น พ่อแม่คอยสนับสนุนอยู่ข้างๆเสมอ ไม่รู้สึกแปลกแยกจากครอบครัว ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในเด็กวัยรุ่นที่เป็นปัญหาของสังคมอย่างที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้กันแล้วหลายท่านคงจะมองภาพของคำว่าครอบครัวอบอุ่นกันออกแล้ว ไม่ยากเลยในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพียงแต่ต้องใช้เวลาและต้องให้เวลากับมันในการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัว

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!