fbpx

ฝึกทักษะการเข้าสังคม สอนลูกให้กล้าแสดงออก

สังคมไทยมีค่านิยมที่ว่าเด็กขี้อาย เป็นเด็กที่รักนวลสงวนตัว เด็กที่กล้าแสดงออก เป็นเด็กแก่นแก้ว ไม่เรียบร้อย แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป สังคมไทยเริ่มมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดการเรียนรู้ จนในปัจจุบันพ่อแม่เริ่มเปิดใจและมีมุมมองใหม่ๆมากขึ้น ซึ่งต่างไปจากสังคมในอดีต ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย หากครอบครัวไหนที่พ่อแม่กำลังเผชิญกับปัญหาที่ว่าลูกขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าเข้าสังคม ชอบเก็บตัวเงียบ วันนี้เราได้รวบรวมการฝึกทักษะการเข้าสังคมให้เด็ก และวิธีการสอนลูกอย่างไรให้กล้าแสดงออก เนื่องจากการเลี้ยงดูหรือคำพูดของพ่อแม่บางครั้งอาจส่งผลให้ลูกขาดความมั่นใจและส่งผลให้เป็นเด็กไม่กล้าแสดงออกได้ หลังจากที่พ่อแม่ได้อ่านบทความนี้จบ จะช่วยให้ท่านพบแนวทางและการฝึกทักษะที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกกล้าแสดงออกมากขึ้น

สอนลูกอย่างไร ให้มีความกล้าแสดงออก

แนวทางการสอนให้ลูกมีความกล้าแสดงออก การเลี้ยงลูกเชิงบวกจะช่วยให้ลูกมีทักษะการเข้าสังคมที่ดี วางตัวได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น หลักในการสอนลูกให้มีความกล้าแสดงออก มีดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

เด็กกับการพูดเป็นสิ่งคู่กัน เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยที่กำลังเรียนรู้จึงเกิดคำถามมากมาย ระหว่างที่เด็กกำลังพูดหรือถามพ่อแม่อยู่ พ่อแม่ควรรับฟังและตอบคำถาม เพื่อให้เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่สนใจในคำถาม ตั้งใจฟัง ส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจกับการกล้าตั้งคำถาม และแสดงความคิดเห็น กลับกันหากพ่อแม่ดุทุกครั้งที่ลูกมีคำถาม จะส่งผลให้เด็กไม่มั่นใจและไม่กล้าถามในที่สุด

2. ปล่อยให้ลูกเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานบ้านง่ายๆ ทำการบ้าน และอื่นๆ ช่วยฝึกทักษะความอดทน และเกิดความภาคภูมิใจหากเด็กสามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ เด็กจะกล้าแสดงออกมากขึ้น

3. ให้ลูกได้แสดงออกอย่างเต็มที่

ไม่ห้ามทุกการกระทำของลูก เนื่องจากเด็กไม่ได้มีกระบวนการคิดที่ครอบคลุมเท่าผู้ใหญ่ การกระทำบางอย่างเกิดจากความไม่รู้ทั้งนั้น พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกแสดงออกอย่างเต็มที่หากเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม สามารถว่ากล่าวตักเตือนพร้อมอธิบายเหตุผลให้ลูกได้รับรู้ว่าการกระทำนั้นไม่ดีอย่างไร เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลของลูกและเพื่อเสริมสร้างการคิดก่อนทำอีกด้วย

และสิ่งสำคัญไม่แพ้ 3 ข้อด้านบนนั่นก็คือ การชื่นชมเมื่อลูกพยายามหรือทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จ เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมีกำลังใจในการทำสิ่งๆ นั้นต่อไปเพราะเชื่อว่าเมื่อได้รับคำชมนั่นคือสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดี การเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ ช่วยให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป

ทักษะการเข้าสังคมสำคัญกับลูกอย่างไร

ทักษะการเข้าสังคมนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อเด็กเป็นอย่างมาก เมื่อเติบโตขึ้นเด็กจะต้องเข้าสังคม เริ่มตั้งแต่สังคมในโรงเรียน สังคมในที่ทำงาน เป็นต้น ดังนั้น การที่เด็กมีทักษะการเข้าสังคมที่ดี จะช่วยให้เด็กวางตัวอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตนถูกต้องตามกาละเทศะ มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต และกล้าแสดงออกต่อหน้าคนหมู่มาก พ่อแม่อาจปลูกฝังให้เด็กได้ตั้งแต่เด็กเริ่มเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการพาไปเล่นกับเพื่อน ไปเจอญาติผู้ใหญ่ ทำกิจกรรมร่วมกัน เด็กจะเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว หมดปัญหาลูกเข้าสังคมไม่เป็น ไม่กล้าแสดงออก

Sign Up Here!

Get notified when more articles like these get published.

Share Article

Sign Up

Get notified when this course becomes available again!